Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie

23 luty 2021

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze :

Główny Księgowy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy.

Data ogłoszenia: 23.02.2021r.

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Sarnowie

ul. Szkolna 5

42-512 Psary

 

2. Określenie stanowiska i wymagań związanych ze stanowiskiem:

Stanowisko: główny księgowy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie

Wymiar etatu: 1/1

Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.0.869 t.j):

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną   i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7) posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe, pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet.

Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo – budżetowych, co najmniej 2-letni staż na samodzielnym stanowisku,

b) dobra znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,

c) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Karta Nauczyciela, Kodeksu Pracy,

d) znajomość zagadnień płacowych, podatkowych, ubezpieczeniowych, przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych,

e) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

f) znajomość przepisów dotyczących centralizacji VAT,

g) znajomość programów: Finanse Vulcan i Płace Vulcan, Płatnik oraz pakietu Microsoft Office,

h) obsługa urządzeń biurowych.

 

3. Zakres wykonywanych obowiązków:

a) prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,

b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) opracowanie planu i sprawozdań finansowych, kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

d) prowadzenie spraw w zakresie wynagrodzeń pracowników,

e) dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,

f) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,

g) realizacja zadań z zakresu rachunkowości innych niewymienionych wyżej, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

4. Informacja o warunkach pracy:

a) praca w wymiarze 1 etatu,

b) norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,

c) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40,

d) wynagrodzenie za pracę wypłacane raz w miesiącu do 30-go każdego miesiąca,

e) możliwe rozpoczęcie pracy od 1 sierpnia 2021 r.,

f) praca przy komputerze.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;

b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata;

c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie;

d) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku;

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia

6. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą lub składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko głównego księgowego" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2021 r. w sekretariacie szkoły

adres:

Szkoła Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie

ul. Szkolna 5

42-512 Psary

Dopuszcza się w okresie trwającej pandemii wysłanie kopii dokumentów drogą mailową ma adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem tematu korespondencji: Konkurs na stanowisko głównego księgowego.

Aplikacje złożone po wymienionym wyżej terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu). O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sarnowie pod numerem tel. 32 267 22 15 w godzinach 8:00 -14:30.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej ZSP nr 2 w Sarnowie: www.sp.sarnow.pl

Ogłoszenie o naborze opublikowano na stronie internetowej ZSP nr 2 w Sarnowie w dniu 23 lutego 2021 r.

 

Dyrektor ZSP nr 2 w Sarnowie:

mgr Małgorzata Barańska

 

Dokumenty do pobrania: