Rekrutacja

REKRUTACJA DO  KLASY I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO
W SARNOWIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy I  

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.9.2022 Wójta Gminy Psary z dnia 21 stycznia  2022r.
w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupeł‚niającego do prowadzonych przez gminę™ Psary klas pierwszych szkół podstawowych,

zostały ustalone na rok szkolny 2022/2023 następujące terminy szczegół‚owych czynnoś›ci w postę™powaniu rekrutacyjnym i postę™powaniu uzupeł‚niają…cym do prowadzonych przez Gminę Psary klas pierwszych szkół podstawowych:

Zarządzeniem nr 0050.9.2022 Wójta Gminy Psary z dnia 21 stycznia  2022r.  (załącznik nr 2)

 

L.p. Czynność

Terminy w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy w
postepowaniu
uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjny.

07.03.2022r.-
18.03.2022r.
06.04.2022r.
19.04.2022r.
2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy

pierwszej Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie.

21.03.2022r.-
25.03.2022r.
20.04.2022r.-
26.04.2022r.
3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28.03.2022r. 27.04.2022r.
4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci

pisemnego oświadczenia.

29.03.2022r.-
04.04.2022r.
28.04.2022r.-
09.05.2022r.
5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

05.04.2022r. 10.05.2022r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zgłoszenie dziecka do szkoły - pdf. ( załącznik nr 1)

Wnioesk o przyjęcie dziecka do szkoły - pdf. (załącznik nr 2)

OŚWIADCZENIE (KRYTERIUM 1)

OŚWIADCZENIE (KRYTERIUM 2) 

OŚWIADCZENIE WOLI