Rekrutacja na dyżur wakacyjny

10 maj 2022

Zapisy na dyżur wakacyjny dokonywane są w wyznaczonym dla wszystkich terminie, tj. od 15 maja do 10 czerwca każdego roku.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w poszczególnych placówkach o przyjęciu dziecka na dyżur decyduje kolejność zgłoszeń.

Plan dyżurów

Termin dyżuru  Przedszkola dyżurujące
 od 1.07.2024r. do 31.07.2024r. 

 - Przedszkole Publiczne w Psarach,
   ul. Malinowicka 16, tel. 661 59 92 22,
   e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 - Szkoła Podstawowa im. E. Gierczak w Gródkowie,
   ul. Leśna 2, tel. 32 267 22 40,
   e-mail: spgrodkóTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 od 1.08.2024r. do 30.08.2024r.   - Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach,
   ul. 1 Maja 17, tel. 32 360 43 71,
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu
   ul. Pocztowa 39,  tel. 32 267 22 04,
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Psary.

§ 1

 1. Przedszkole/ oddział przedszkolny jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw, ustalanych co roku przez organ prowadzący.

 2. Przerwy w działalności przedszkola/ oddziału przedszkolnego w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo – modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

§ 2

 1. Przedszkola/ oddziały przedszkolne w gminie Psary pełnią dyżur w okresie przerwy wakacyjnej przez okres jednego miesiąca zgodnie z arkuszem organizacyjnym pracy na dany rok szkolny.

 2. W czasie przerwy wakacyjnej dzieci przedszkolne mogą skorzystać z dyżuru wakacyjnego pełnionego równocześnie przez dwie placówki wychowania przedszkolnego. Każda ze wskazanych placówek pełni w danym roku dyżur przez 1 miesiąc w czasie przerwy wakacyjnej.

§ 3

Na dyżur wakacyjny organizowany przez przedszkole lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej mogą zapisać się tylko dzieci uczęszczające w roku szkolnym poprzedzającym dyżur do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Psary. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej od 1 września danego roku.

§ 4

 1. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać przede wszystkim dzieci, których obydwoje Rodzice pracują w tym czasie.

 2. Obowiązkiem rodzica jest dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o zatrudnieniu, które musi zawierać informację, że rodzic nie przebywa na opiece, urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/ wychowawczym ani wypoczynkowym. Dyrektor ma prawo zweryfikować podane w oświadczeniu informacje.

§ 5

W czasie dyżuru wakacyjnego w placówkach dyżurujących tworzy się grupę, jeśli zostanie zgłoszonych co najmniej 10 dzieci. Z uwagi na obowiązujące przepisy oświatowe i bezpieczeństwo liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25 (jeśli liczba dzieci przekroczy 25, tworzy się kolejną grupę).

§ 6

Jeśli liczba zgłoszonych dzieci na dyżur będzie większa niż ilość miejsc istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej na miejsca zwalniane w skutek rezygnacji z dyżuru wakacyjnego.

§ 7

 1. Zapisy na dyżur wakacyjny dokonywane są w wyznaczonym dla wszystkich terminie, tj. od 15 maja do 10 czerwca każdego roku. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w poszczególnych placówkach o przyjęciu dziecka na dyżur decyduje kolejność zgłoszeń.

 2. Listę dzieci przyjętych wraz z listą rezerwową publikuje dyrektor przedszkola/szkoły dyżurującego/ej najpóźniej do 14 czerwca danego roku kalendarzowego.

 3. O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola/ oddziału przedszkolnego i organizacji pracy w okresie dyżuru decyduje dyrektor przedszkola/ szkoły dyżurującego/ej.

§ 8

Rodzice zobowiązani są do spełnienia następujących warunków przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:

 1. Należy pobrać i złożyć wniosek – kartę zgłoszenia w sekretariacie placówki macierzystej. Karta zgłoszenia powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko dziecka, pesel, aktualny adres zamieszkania dziecka oraz rodziców /opiekunów prawnych, numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicem, deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków, informację o alergiach, chorobach przewlekłych, istotnych sprawach dotyczących dziecka, mających wpływ na jego funkcjonowanie w przedszkolu, upoważnienie do odbioru dziecka przez wyznaczone przez rodziców osoby - wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1.

 2. Należy dołączyć oświadczenie o nie korzystaniu z urlopu w okresie dyżuru, na który chce się zapisać dziecko,wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.

 3. Przestrzegać zasad dotyczących opłat za korzystanie z usług dyżurującego przedszkola, o których mowa w §8 p.4.

 4. Wnieść opłatę za korzystanie z usług przedszkolnych (opłata za pobyt oraz wyżywienie) na konto wskazane w umowie zawieranej na czas dyżuru (wzór umowy stanowi załącznik nr 3). Opłata pobierana jest „z góry” i naliczana wg ilości posiłków, liczby godzin pobytu i liczby dni wskazanych we wniosku, najpóźniej do 3 dnia miesiąca, w którym odbywa się dyżur.

§ 9

Umowę korzystania z dyżuru zawiera dyrektor przedszkola/szkoły dyżurującego/ej z rodzicami dzieci uczęszczających do placówek innych niż dyżurująca po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych na dyżur.

§ 10

Rezygnację z dyżuru należy zgłosić pisemnie (np. e-mail) przed rozpoczęciem dyżuru, w przeciwnym razie nie będą zwracane poniesione koszty (opłata za pobyt i żywienie). Wyjątkiem jest choroba dziecka i zaświadczenie lekarskie.

§ 11

W pierwszych dniach dyżuru wakacyjnego ze względu na bezpieczeństwo dzieci nauczyciele, pracownicy przedszkola/oddziału przedszkolnego mają prawo prosić osoby odbierające dzieci o okazanie dokumentu tożsamości.

§ 12

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Statucie przedszkola/szkoły dyżurującego/ej oraz innych regulaminach. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga organ prowadzący.

 

 DOKUMENTY DO REKRUTACJI

Zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny

Oświadczenie o zatrudnieniu