Procedura rekrutacji

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, które aktualnie uczęszcza do naszego przedszkola  skł‚adają… na kolejny rok szkolny DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  do dnia 10 lutego 2023r. Dzieci te mają… ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie biorą… udział‚u w rekrutacji.

Przed złożeniem dokumentów w celu zapisania dziecka do naszego przedszkola prosimy o zapoznanie się z Regulamin rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Psary

 

Regulamin rekrutacji do przedszkoli w Gminie Psary  

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 30 stycznia 2023r.
w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupeł‚niającego do prowadzonych przez gminę™ Psary przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

zostały ustalone następujące terminy szczegół‚owych czynnoś›ci w postę™powaniu rekrutacyjnym i postę™powaniu uzupeł‚niają…cym do prowadzonych przez Gminę Psary przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkoł‚ach podstawowych:

Zarządzenie nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 30 stycznia 2023r.  (załącznik nr 2)

 

Lp.

Czynnoś›ci

Termin w postę™powaniu rekrutacyjnym

Termin w postę™powaniu uzupeł‚niającym

1.

Złożenie wniosku o przyję™cie do
przedszkola, oddział‚u przedszkolnego
wraz z dokumentami potwierdzają…cymi speł‚nianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę™ w postę™powaniu rekrutacyjnym.

13.02.2023 r. - 27.02.2023 r.

16.03.2023 r. €“ 31.03.2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję™ rekrutacyjną… wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddział‚u przedszkolnego.

28.02.2023 r. 03.03.2023 r.

03.04.2023 r. 07.04.2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję™ rekrutacyjną… listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

06.03.2023 r.

11.04.2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oś›wiadczenia.

07.03.2023 r. 13.03.2023 r.

12.04.2023 r.  17.04.2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomoś›ci przez komisję rekrutacyjną… listy kandydatów przyję™tych i kandydatów nieprzyję™tych.

15.03.2023 r.

19.04.2023 r.

 
DOKUMENTY DO REKRUTACJI

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego pdf. (załącznik nr 1)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola pdf. (załącznik nr 3)

Oświadczenie woli pdf.  (załącznik nr 4)     (oświdczenie woli należy złożyć po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję™ rekrutacyjną… listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych od dnia 07.03.2023r. do 13.03.2023r.)

Wzór umowy pdf. (załącznik nr 5)    (umowa będzie podpisana dopiero po przyjęciu dziecka do przedszkola - rodzice nie składają umów)

 

DOKUMENTY DO DOŁĄCZENIA DO WNIOSKU

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pdf. 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do ZSP nr 2 w Sarnowie pdf.

Oświadczenie o wielodzietności pdf.

Oświadczenie potwierdzające naukę rodziców w trybie dziennym pdf.

Zaświadczenie o zatrudnieniu pdf. 

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie szkoły pdf.

poz. 59