Rekrutacja

REKRUTACJA DO  KLASY I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO
W SARNOWIE
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy I  

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.7.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 30 stycznia  2023r.
w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupeł‚niającego do prowadzonych przez gminę™ Psary klas pierwszych szkół podstawowych,

zostały ustalone na rok szkolny 2023/2024 następujące terminy szczegół‚owych czynnoś›ci w postę™powaniu rekrutacyjnym i postę™powaniu uzupeł‚niają…cym do prowadzonych przez Gminę Psary klas pierwszych szkół podstawowych:

Zarządzeniem nr 0050.8.2023 Wójta Gminy Psary z dnia 30 stycznia  2023r.  (załącznik nr 2)

 

L.p. Czynność

Terminy w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy w
postepowaniu
uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjny.

13.02.2023r.-
27.02.2023r.
16.03.2023r.
31.03.2023r.
2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy

pierwszej Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie.

28.02.2023r.-
03.02.2023r.
03.04.2023r.-
07.04.2023r.
3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

06.03.2023r. 11.04.2023r.
4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci

pisemnego oświadczenia.

07.03.2023r.-
13.03.2023r.
12.04.2023r.-
17.04.2023r.
5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15.03.2023r. 19.04.2023r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zgłoszenie dziecka do szkoły - pdf. ( załącznik nr 1)

Wnioesk o przyjęcie dziecka do szkoły - pdf. (załącznik nr 2)

OŚWIADCZENIE (KRYTERIUM 1)

OŚWIADCZENIE (KRYTERIUM 2) 

OŚWIADCZENIE WOLI