Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Maths as a window to the world" programu Erasmus+

17 wrzesień 2021

Drodzy Rodzice
Do 30 września 2021r. trwa rekrutacja uzupełniająca do projektu Matematyka oknem na świat programu Erasmus+. Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji uzupełniającej:

 

Regulamin rekrutacji uzupełniającej uczniów

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie

do udziału w projekcie „Matematyka oknem na świat”

w ramach programu Erasmus+ KA229


Numer projektu: 2019-1-PL01-KA229-064972_1

Główny koordynator projektu:  Zespoł Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie

Partnerzy projektu:

1. Escola Torre Barona - HISZPANIA

2. IC "G. Pagoto" - SYCYLIA

3. Agrupamento de Escolas de Pedome - PORTUGALIA

Czas trwania projektu: 01.09.2019r. – 31.08.2022r.

1. Informowanie o prowadzonej rekrutacji uzupełniającej

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom i rodzicom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie, podjęte zostaną następujące działania:

a) przekazanie informacji uczniom o projekcie i prowadzonej rekrutacji uzupełniającej przez wychowawców i koordynatora projektu,

b) przekazanie informacji rodzicom o projekcie i prowadzonej rekrutacji uzupełniającej przez koordynatora projektu poprzez dziennik elektroniczny,

c) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji uzupełniającej na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły,

2. Założona liczba uczestników

Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w projekcie zostanie dodatkowo zakwalifikowanych 14 uczniów w wieku 11-14 lat, za porozumieniem szkół partnerskich dopuszcza się udział uczniów w wieku 10 lat.

W ramach projektu zaplanowane są 4 krótkoterminowe wymiany grup uczniów. Pierwsza wymiana grup uczniów odbyła się w Polsce w 2019 roku, wymiana w Hiszpanii jest w trakcie organizacji, kolejne wizyty w Portugalii i we Włoszech planowane są na listopad 2021 i marzec 2022. W każdej z wymian weźmie udział 8 uczniów i 2 nauczycieli. W przypadku, gdy w budżecie projektu pojawią się oszczędności, możliwe będzie zwiększenie liczby uczestników.
Do wszystkich działań projektu (włącznie z wycieczkami zaplanowanymi na czas pobytu gości) zostaną włączeni również uczestnicy niebiorący udziału w mobilnościach, którzy zapewnią zakwaterowanie i
wyżywienie w swojej rodzinie uczestników z krajów partnerskich.


3. Sposób rekrutacji uczestników do projektu oraz do udziału w krótkoterminowej wymianie grup uczniów

Rekrutacja uzupełniająca uczniów do projektu odbędzie się do 30 września 2021r,  z możliwością późniejszych uzupełnień.

Podstawowym kryterium naboru do projektu jest doświadczenie uczniów, zaangażowanie, wiedza z zakresu tematu projektu, motywacja oraz zobowiązanie się do przestrzegania regulaminu rekrutacji. Chętni uczniowie zgłaszają swoją kandydaturę za pomocą listu motywacyjnego. (załącznik 1.) , który należy złożyć do koordynatora projektu Katarzyny Nawrot lub sekretariatu szkoły.

Rekrutacji uzupełniającej uczniów do projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie dyrektor szkoły i 2 nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu.

Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zostanie sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów dodatkowo zakwalifikowanych do projektu. Lista zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego

Podczas wyboru uczniów do udziału w krótkoterminowej wymianie grup uczniów pod uwagę będzie brana aktywność na polu działań projektowych, zainteresowanie tematyką projektu, znajomość języka angielskiego, zgoda rodziców na wyjazd zagraniczny. (załącznik 2.)

Rekrutacji uczniów na krótkoterminową wymianę grup uczniów dokonuje Komisja Kwalifikacyjna w składzie dyrektor szkoły i 2 nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu.

Z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu. Lista zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego

W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.

4. Finansowanie

Udział w projekcie oraz w krótkoterminowej wymianie grup uczniów  jest bezpłatny, koszty pokrywane są ze środków Unii Europejskiej z dofinansowania otrzymanego przez szkołę.  Wyjątek stanowi punkt 5.

5. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

W przypadku rezygnacji z wyjazdu po zakupieniu biletów lotniczych uczestnik pokrywa koszty związane ze zmianą rezerwacji biletu.

 

 

 

Załącznik nr 1 został wysłany do każdego Rodzica klasy IV-VIII poprzez dziennik elektroniczny.

 

szkolny koordynator projektu
K.Nawrot