Rekrutacja uczniów do projektu "Maths as a window to the world" programu Erasmus+

26 wrzesień 2019

Informujemy, że do 5 października 2019 roku trwa rekrutacja uczniów do projektu „Matematyka oknem na świat”  w ramach programu Erasmus+ KA229 - Projekty Współpracy Szkół. Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz złożenie listów motywacyjnych.

erasmus

Regulamin rekrutacji uczniów 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie 

do udziału w  projekcie  „Matematyka oknem na świat” 

w ramach programu Erasmus+ KA229 - Projekty Współpracy szkółNumer projektu: 2019-1-PL01-KA229-064972_1 
Główny koordynator projektu:  Zespoł Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie
Partnerzy projektu:

  1. Escola Torre Barona - HISZPANIA
  2. IC "G. Pagoto" - SYCYLIA
  3. Agrupamento de Escolas de Pedome - PORTUGALIA

Czas trwania projektu:  01.09.2019r. – 31.08.2021r. 

1. Informowanie o prowadzonej rekrutacji

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom i rodzicom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie, podjęte zostaną następujące działania:

a) przekazanie informacji uczniom o projekcie i prowadzonej rekrutacji przez wychowawców i koordynatora projektu na lekcjach wychowawczych oraz/lub lekcjach matematyki,

b) przekazanie informacji rodzicom o projekcie i prowadzonej rekrutacji przez wychowawców i koordynatora projektu podczas zebrania z rodzicami,

c) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły,

d) przekazanie informacji rodzicom przez koordynatora projektu o spotkaniu informacyjnym poprzez dziennik elektroniczny.


2. Założona liczba uczestników

Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych co najmniej 24 uczniów w wieku 11-14 lat, za porozumieniem szkół partnerskich dopuszcza się udział uczniów w wieku 10 lat. 

W ramach projektu zostaną zorganizowane 4 krótkoterminowe wymiany grup uczniów. Pierwsza wymiana grup uczniów będzie odbywać się  w Polsce (listopad 2019). Kolejne trzy w szkołach partnerskich: 8 uczniów weźmie udział w wyjeździe do Hiszpanii (maj 2020),  8 uczniów na Sycylię (październik 2020), 8 uczniów do Portugalii (marzec 2021). W przypadku, gdy w budżecie projektu pojawią się oszczędności, możliwe będzie zwiększenie liczby mobilności.

Do wszystkich działań projektu (włącznie z wycieczkami zaplanowanymi na czas pobytu gości) zostaną włączeni również uczestnicy niebiorący udziału w mobilnościach, którzy zapewnią zakwaterowanie i utrzymanie w swojej rodzinie dodatkowych uczestników z krajów partnerskich.

Do niektórych działań projektu mogą zostać włączeni uczniowie, którzy nie będą uczestniczyć w mobilnościach, ani przyjmować w swoich domach uczniów ze szkół partnerskich. 

Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w działaniach zaplanowanych na przyjazd gości z wszystkich państw partnerskich do Polski (listopad 2019).


3. Sposób rekrutacji uczestników do projektu oraz do udziału w krótkoterminowej wymianie grup uczniów

Rekrutacja uczniów do projektu odbędzie się do 4 października 2019r,  z możliwością późniejszych uzupełnień.

Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie zgłaszają chęć udziału w projekcie koordynatorowi projektu, mgr Katarzynie Nawrot lub wychowawcom klas. Do projektu  może zgłosić swoje dziecko również rodzic.

Podstawowym kryterium naboru do projektu jest doświadczenie uczniów, zaangażowanie, wiedza z zakresu tematu projektu, motywacja oraz zobowiązanie się do przestrzegania regulaminu rekrutacji. Chętni uczniowie zgłaszają swoją kandydaturę za pomocą listu motywacyjnego. (załącznik 1.) 

Rekrutacji uczniów do projektu dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie dyrektor szkoły i 2 nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zostanie sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych do projektu. Lista zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w szkole.

Podczas wyboru uczniów do udziału w krótkoterminowej wymianie grup uczniów  pod uwagę będzie brana aktywność na polu działań projektowych, zainteresowanie tematyką projektu, znajomość języka angielskiego, zgoda rodziców na wyjazd zagraniczny. (załącznik 2.)

Rekrutacji uczniów na krótkoterminową wymianę grup uczniów dokonuje Komisja Kwalifikacyjna w składzie dyrektor szkoły i 2 nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu. Z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd.  Lista zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w szkole.

W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.


4. Finansowanie

Udział w projekcie oraz w krótkoterminowej wymianie grup uczniów  jest bezpłatny, koszty pokrywane są ze środków Unii Europejskiej z dofinansowania otrzymanego przez szkołę.