Deklaracja dostępności

28 marzec 2022

Deklaracja Dostępności zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.sp.sarnow.pl/

Dane teleadresowe placówki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie,
ul. Szkolna 5
42-512 Sarnów
Tel/fax: 32 267 22 15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2020r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.03.2022r.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).
Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro. Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.


Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony

  Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia

  Tab

 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia

  Shift + Tab

 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK

  Enter

 • Przewijanie widocznej części strony

  Strzałki kursora (góra i dół)

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
- zmiana wielkości czcionki
- zmiana kontrastu

 
Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytułów opisują dany odnośnik bardziej szczegółowo.

 
Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny
w obsłudze.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 31.03.2021r. - plik do pobrania
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
osoba kontaktowa – Małgorzata Barańska
adres e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.poczta.fm
numer telefon – 32 267 22 15

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
- dane osoby zgłaszającej żądanie,
- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Analiza stanu obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie

Wnioski ogólne:

Podczas przeprowadzonego badania obiektu Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie przy ul. Szkolnej 5 i Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Sarnowie, przy ul. Szkolnej 5a, pod względem spełnienia minimalnych wymagań wynikających z ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami stwierdzono, iż komunikacja wewnątrz budynków osobie niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku, bez opiekuna jest niemożliwa, ze względu na występujące bariery poziome i pionowe. Budynki nie są wyposażone w schodołaz i windę. Nie ma wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych.


Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie

 1. Siedziba Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie znajduje się w budynku przy ul. Szkolnej 5, do którego prowadzą cztery ogólnodostępne wejścia:
  - wejście główne od strony ul. Szkolnej
  - wejście boczne od ul. Szkolnej od strony miejsca parkingowego znajdującego się po prawej stronie od głównego wejścia do budynku,
  - dwa wejścia boczne od strony boiska wielofunkcyjnego.

 1. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych możliwe jest wejściem bocznym od strony miejsc parkingowych znajdujących się po prawej stronie od głównego wejścia do budynku oraz wejściem bocznym od strony boiska wielofunkcyjnego. Przejście przez drzwi jest bezprogowe.

 2. Miejsca parkingowe zlokalizowane są przed budynkiem oraz po prawej stronie budynku. Na parkingu przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo.

 3. Budynek jest dwupoziomowy i podpiwniczony.

 4. Do pokonania różnic poziomów przez osoby z niepełnosprawnością nie ma zastosowanego dźwigu osobowego, podnośnika pionowego, czy schodołazu.

 5. W szkole nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.

 6. Szerokość korytarzy jest dostosowana do ruchu dwustronnego. Elementy wyposażenia (szafki szkolne z siedziskami, kosze na śmieci) znajdują się poza trasą wolną od przeszkód w wydzielonej przestrzeni korytarza lub we wnękach. Minimalna szerokość drzwi wynosi 90 cm. Uchwyty i klamki przy drzwiach pozwalają na obsługę przy użyciu jednej ręki, bez konieczności ruchu obrotowego nadgarstkiem oraz mocnego chwytania i ściskania.

 7. Szafki usytuowane na korytarzach są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Szafki nie są dostosowane dla osób niewidomych, nie ma opisu w piśmie wypukłym i w kontrastowym kolorze. Elementy wyposażenia i urządzenia (np. włącznik światła) zlokalizowane są w zasięgu ręki. Sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne oraz laptop.

 8. Nad wejściami nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Schody są pełne (nie ażurowe) wykonane z materiałów antypoślizgowych. Posadzki są antypoślizgowe, matowe (nie odbijają światła).

 9. Na jednej stronie biegu schodowego zamontowane są poręcze. Kształt poręczy oraz mocowanie od dołu zapewnia pewny chwyt poręczy podczas przesuwania dłoni. Poręcz nie jest wysunięta poza schody w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym nie są oznaczone pasami w kolorze kontrastującym z ich nawierzchnią.

 10. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

 11. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie

 1. Przedszkole Publiczne znajduje się w budynku przy ul. Szkolnej 5a, do którego prowadzi jedno ogólnodostępne wejście.

 2. Budynek jest jednopoziomowy i podpiwniczony.

 3. Do pokonania różnic poziomów przez osoby z niepełnosprawnością nie ma zastosowanego dźwigu osobowego, podnośnika pionowego, czy schodołazu.

 4. W przedszkolu nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.

 5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

 6. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

 7. Do pomocy osobie niepełnosprawnej przy pokonaniu schodów przy wejściu do szkoły jest oddelegowany pracownik obsługi.


  Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Placówka zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów komunikowania się:
- kontakt telefoniczny (numer telefonu stacjonarnego);
- kontakt korespondencyjny;
- przesyłanie wiadomości tekstowych (e-mailowo);
- przesyłanie faksów.
Oświetlenie przestrzeni komunikacyjnej jest równomiernie rozłożona i w miarę możliwości jest naturalne. Numeracja oraz opisy pomieszczeń są czytelne wzrokowo. Oznaczenia umieszczone są obok drzwi, zapisane w sposób kontrastowy, a czcionka jest odpowiednio duża i bezszeryfowa.

W szkole nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych, ani innych systemów wspomagających słyszenie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W szkole i w przedszkolu nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Nie ma żadnych oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Powiadamianie alarmowe, ewakuacja

- w szkole i w przedszkolu są wyraźnie oznakowane drogi i wyjścia pożarowe;
- w szkole zapewnia się osobom ze szczególnymi potrzebami pobyt na parterze budynku w celu swobodnej możliwości ewakuacji w razie zaistniałej konieczności.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl