REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

23 lipiec 2018

Regulamin elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie
wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie

 

1. Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie czynne jest w godz. 6.30 -16.30.
2. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu: czytnik rejestrujący „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym numerem.
3. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców uczęszczających do Przedszkola.
4. System rejestruje czas pobytu dziecka w przedszkolu za pomocą rejestratora zamontowanego w szatni przedszkolu i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka.
5. Do każdego dziecka przypisany jest jeden indywidualny numer karty zbliżeniowej. Rodzic lub prawny opiekun otrzymuje nieodpłatnie w depozyt dwie karty o tym samym indywidualnym numerze. Karty podlegają zwrotowi z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola.
6. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola wchodząc do szatni, zobowiązani są niezwłocznie do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.
7. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nie odbicia przed wejściem do sali karty zbliżeniowej czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6:30
8. Przed wyjściem z szatni z odebranym dzieckiem rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione pisemnie przez rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika.
9. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nie odbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 16:30.
10. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty – rodzic/opiekun zgłasza wychowawczyni dziecka fakt nie zarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, aby nauczycielka odnotowała przybycie dziecka do przedszkola w dzienniku oraz w celu zamówienia odpłatnie kolejnej karty.
11. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola (od godz. 6.30 do godz. 16.30) - z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej.
12. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pracownicy przedszkola posiadają elektroniczny raport zawierający ilości godzin jakie dziecko spędziło w placówce.
13. Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża użytkownika, który jest zobowiązany do pokrycia kosztów karty wpłacając należność do sekretariatu ZSP Nr 2 w Sarnowie. Koszt wyrobienia i wydania dodatkowej karty wynosi 7,00 zł.
14. Do każdego dziecka przypisane są dwie indywidualne karty zbliżeniowe, które otrzymuje rodzic (prawny opiekun) nieodpłatnie. Karta podlega zwrotowi z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola. Każda kolejna karta jest odpłatna zgodnie z zapisem pkt.13.
15. Z procedurą zapoznani zostają wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzicie i opiekunowie prawni.
16. Dodatkowe karty elektroniczne - istnieje możliwość dokupienia dodatkowych kart elektronicznych ewidencji dzieci. Koszt zakupu jednej karty wynosi 7,00 zł. Zgłoszenie potrzeby zakupu dodatkowych kart składa się u wychowawcy grupy.