30 rocznica uchwalenia KONWENCJI PRAW DZIECKA

27 grudzień 2019

30 rocznica uchwalenia KONWENCJI PRAW DZIECKA

20 listopada 2019 roku Uczniowie klas I-III wzięli udział w  akcji  z okazji „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka”, organizowanym przez UNICEF POLSKA  

Tego dnia w klasach odbywały się zabawy i zajęcia związane z tematem praw i obowiązków dziecka, z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez organizatora projektu oraz pomoce własne nauczycieli.

Uczniowie naszej szkoły znają swoje prawa i obowiązki. Dzieci głównie odnosiły się do praw osobistych, umożliwiających rozwój dziecka. Głównie wymienianymi prawami były:

 prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji.

Uczniowie naszej szkoły nie wyobrażali sobie sytuacji, że na świecie zdarzają się sytuacje, że prawa dziecka są nieprzestrzegane.

 

Akcja UNICEF w klasach IV-VIII

Prawa dziecka to szczególna kategoria praw, gdyż dotyczą ludzi bardzo młodych i pozostających pod opieką dorosłych.

Propagowanie praw dziecka jest ważnym elementem codziennej edukacji, dlatego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie kolejny raz uczniowie zostali zapoznani tymi bardzo dla nich ważnymi zagadnieniami.  Na godzinach wychowawczych oraz lekcjach języka polskiego w sposób aktywny zapoznawali się z katalogiem praw dziecka zawartym w Konwencji Praw Dziecka. Chcieliśmy w ten sposób skłonić dzieci do przyjrzenia się, jakie prawa im przysługują.  Propagowanie Konwencji powinno nauczyć dzieci, jak dochodzić swoich praw i jak występować w swoim własnym imieniu. W klasach została przedstawiona prezentacja multimedialna, przygotowana przez panią pedagog. W klasach piątych uczniowie analizowali wiersz Marcina Brykczyńskiego „O prawach dziecka”, następnie uczniowie odnosząc się do znanych baśniowych utworów analizowali przykłady łamania praw dziecka zawarte właśnie w tych utworach. W klasach pojawiły się ciekawe gazetki tematyczne. Uczniowie klas starszych przygotowali quiz wiedzy na temat praw dziecka, na podstawie którego możemy stwierdzić ,że społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie wie dużo o swoich prawach, ale są jeszcze elementy, z którymi należy ich zapoznać dokładniej. Uczniowie klas ósmych wykonywali broszurki informacyjne, które zostały rozdane uczniom klas młodszych. Uczniowie klasy siódmych przygotowywali specjalny nr gazetki szkolnej, która w całości została poświęcona prawom dziecka. Jedna z nich została wydrukowana i rozdana uczniom na przerwach. Przygotowując się do obchodów Dnia Praw Dziecka wykorzystaliśmy scenariusze zajęć proponowane przez UNICEF m.in. „Bohater praw dziecka”, czy „prawa dziecka –teoria i praktyka”. Podczas działań zmierzających do uczczenia 30 rocznicy uchwalenia Konwencji praw dziecka skorzystaliśmy również ze sprawdzonych scenariuszy Kompasika, który w całości poświęcony jest edukacji praw.  Klasa ósma w ramach projektu uczestniczyła w lekcji w Sądzie Rejonowym w Będzinie. Była to doskonała lekcja uczenia się ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych. Wszystkie podjęte przez nas działania na pewno wpłynęły na poznanie swoich praw przez dzieci. Koordynatorami projektu w szkole były: pani Aleksandra Czapla, pani Olga Barańska-Kocot oraz pani Małgorzata Borowiecka