Procedura rekrutacji

14 luty 2018

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego przyjmuje się™ kandydatów zamieszkał‚ych na terenie gminy Psary. W przypadku wię™kszej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postę™powania rekrutacyjnego uwzglę™dnia się™ kryteria okreś›lone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oś›wiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego:

Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, które aktualnie korzysta z usł‚ug przedszkola lub oddział‚u przedszkolnego skł‚adają… na kolejny rok szkolny Deklarację™ o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Dzieci te mają… ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie biorą… udział‚u w rekrutacji.

Wybór przedszkola lub oddział‚u przedszkolnego:

 • do rekrutacji w terminie od 11marca 2020r. do 27 marca 2020 r. przystę™pują… tylko dzieci mają…ce miejsce zamieszkania na terenie gminy Psary,
 • do rekrutacji na wolne miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole prowadzonym przez gminę™ Psary przystę™pują… dzieci 6-letnie (rocznik 2014), 5-letnie (rocznik 2015), 4-letnie (rocznik 2016) oraz 3-letnie (rocznik 2017),
 • kwalifikowanie odbywa się™ do wskazanego przedszkola, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych,
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartoś›ci punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.

 

Zarzą…dzenie Nr 0050. 4 .2020
Wójta Gminy Psary
z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupeł‚niającego do prowadzonych przez gminę™ Psary przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą…dzie gminnym (tekst jednolity€“ Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zmianami)

 

zarzą…dzam:

§ 1

Ustalić‡ dla roku szkolnego 2020/2021 terminy szczegół‚owych czynnoś›ci w postę™powaniu rekrutacyjnym i postę™powaniu uzupeł‚niają…cym do prowadzonych przez Gminę Psary przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkoł‚ach podstawowych:

Lp.

Czynnoś›ci

Termin w postę™powaniu rekrutacyjnym

Termin w postę™powaniu uzupeł‚niającym

1.

Złożenie wniosku o przyję™cie do przedszkola, oddział‚u przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzają…cymi speł‚nianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę™ w postę™powaniu rekrutacyjnym.

11.03.2020 r. - 27.03.2020 r.

24.04.2020 r. €“ 04.05.2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję™ rekrutacyjną… wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddział‚u przedszkolnego.

30.03.2020 r. 08.04.2020 r.

05.05.2020 r. 12.05.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję™ rekrutacyjną… listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

09.04.2020 r.

13.05.2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oś›wiadczenia

14.04.2020 r. 21.04.2020 r.

14.05.2020 r.  20.05.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomoś›ci przez komisjsę rekrutacyjną… listy kandydatów przyję™tych i kandydatów nieprzyję™tych.

23.04.2020 r.

21.05.2020 r.

§ 2

Wykonanie Zarzą…dzenia powierza się™ dyrektorom przedszkoli i szkół‚ podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Psary.

§ 3

Zarzą…dzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DO PRZEDSZKOLA

 1. Przyjmowane są dzieci 3, 4, 5, 6 - €“ letnie.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2018 roku mogą… ubiegać‡ się™ o przyję™cie do przedszkola dopiero po ukoń„czeniu przez dziecko 2,5 roku w postępowaniu uzupeł‚niają…cym.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczę™szczają…cych już do przedszkola z obwodu Gminy Psary potwierdzają… kontynuację™ edukacji przedszkolnej swojego dziecka wypeł‚niają…c DEKLARACJʘ O KONTYNUACJI do dnia 28 lutego 2019r.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie  dzieci uczęszczających już do przedszkola z poza obwodu Gminy Psary składają nowy WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów ubiegają…cy się™ o przyję™cie dziecka do przedszkola winni zł‚ożyć WNIOSEK.
 6. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołą…czają dokumenty, oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów:
 • Oświadczenie o wielodzietnoś›ci rodziny kandydata,
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze wzglę™du na niepeł‚nosprawność‡ kandydata, orzeczenie o niepeł‚nosprawnoś›ci lub          o stopniu niepeł‚nosprawnoś›ci kandydata,
 • Orzeczenie o niepeł‚nosprawnoś›ci lub o stopniu niepeł‚nosprawnoś›ci jednego z rodziców kandydata ,
 • Orzeczenie o niepeł‚nosprawnoś›ci lub o stopniu niepeł‚nosprawnoś›ci obojga rodziców kandydata,
 • Orzeczenie o niepeł‚nosprawnoś›ci lub o stopniu niepeł‚nosprawnoś›ci rodzeństwa kandydata,
 • Dokument potwierdzający prawomocny wyrok są…du rodzinnego orzekają…cy rozwód lub separację™ lub akt zgonu oraz oś›wiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • Dokument poświadczają…cy obję™cie dziecka pieczą… zastę™pczą….
 • Zaś›wiadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu w peł‚nym wymiarze czasu lub wpis do ewidencji prowadzenia dział‚alnoś›ci gospodarczej.
 • Oświadczenie rodziców o nauce w systemie dziennym co najmniej jednego z rodziców.
 • Orzeczenie są…du rodzinnego ustanawiają…ce nadzór Kuratora lub zaś›wiadczenie wydane przez OPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta.
 • Oś›wiadczenie o uczę™szczaniu rodzeń„stwa do naszej placówki.
 • Oświadczenie rodziców, że dziecko ubiegają…ce się™ o przyję™cie do przedszkola zamieszkuje w obwodzie szkoł‚y tworzą…cej wraz z przedszkolem Zespół‚ Szkolno-Przedszkolny.teri

do Zes

do pobrania


DOKUMENTY DO PRZEDSZKOLA

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA DO ZSP NR 2 W SARNOWIE

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NAUKĘ RODZICÓW W TRYBIE DZIENNYM

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENI

połu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie
- Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka
oraz okrelenia wartości punktowej poszczególnych kryter
Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59