Rekrutacja

01 marzec 2018

REKRUTACJA DO  KLASY I

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W SARNOWIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

DO KLASY PIERWSZEJ

 1. Przyjmowane są:

a)   dzieci 7-letnie,

b)  dzieci 6-letnie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej),

 1. Kandydaci (7-latki) zamieszkali w obwodzie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2  w Sarnowie - Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej,  przyjmowani są z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA w terminie 26 marca 2018r. do 13 kwietnia 2018 r.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata (6-latka), zamieszkałego w obwodzie szkoły, składają do dyrektora  WNIOSEK w terminie od 26 marca 2018r. do 13 kwietnia 2018 r.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata (6,7-latka), zamieszkałego poza obwodem szkoły składają do dyrektora  WNIOSEK o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej w terminie od 26 marca 2018r. do 13 kwietnia 2018 r.
  Zgodnie z art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawa oświatowego (Dz. U. z 2017r., poz. 59) kandydci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej modą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkola Podstawowa im. Alfreda Szkolarskiego dysponuje wolnymi miejscami.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz. 446 ze zm.) w związku z art.133 ust.2 i 3 oraz art.29 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, poz.59) Rada Gminy Psary uchwala:

  § 1. Określić następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Psary, przyznać każdemu kryterium określoną liczbę punktów oraz określić dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w odniesieniu do kandydatów
  zamieszkałych na terenie gminy Psary poza obwodem danej szkoły:
  a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia - 10 punktów- potwierdzone oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów ucznia starającego się o przyjęcie, że w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia,
  b) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/ prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki - 7 punktów- potwierdzone oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów ucznia starającego się o przyjęcie do szkoły, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni ucznia wspierający
  rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu nu należytej opieki.

 

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Psary

 

L.p. Czynność Postępowanie
rekrutacyjne
Postepowanie
uzupełniające
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjny.

26.03.2018r.-
13.04.2018r.
07.05.2018r.
18.05.2018r.
2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy

pierwszej Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie.

16.04.2018r.-
20.04.2018r.
21.05.2018r.-
23.05.2018r.
3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.04.2018r. 24.05.2018r.
4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci

pisemnego oświadczenia.

24.04.2018r.-
30.04.2018r.
25.05.2018r.-
29.05.2018r.
5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


04.05.2018r.
30.06.2018r.


1 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

do pobrania

DOKUMENTY DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I

OŚWIADCZENIE (KRYTERIUM 1)

OŚWIADCZENIE (KRYTERIUM 2)

DO  PRZEDSZKOLA

 1. Przyjmowane są dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie.

2.    Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2016 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku w postępowaniu uzupełniającym.

3.    Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających już do przedszkola potwierdzają kontynuację edukacji przedszkolnej swojego dziecka wypełniając DEKLARACJĘ do dnia 28 lutego 2018r.

4.    Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola winni złożyć WNIOSEK.

5.    Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty, oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów:

1)  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2)   Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata,

3)   Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata ,

4)   Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,

5)   Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  rodzeństwa kandydata,

6)    Dokument potwierdzający prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

7)    Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

8)    Zaświadczenie z zakładu  pracy  o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu lub wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej.

9)   Oświadczenie rodziców o nauce w systemie dziennym co najmniej jednego z rodziców.

10) Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór Kuratora lub zaświadczenie wydane przez OPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

11)  Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do naszej placówki.

12)  Oświadczenie rodziców , że dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola  zamieszkuje w obwodzie szkoły tworzącej wraz z przedszkolem Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Psary

 

L.p. Czynności Postepowanie
rekrutcyjne
Postepowanie
uzupełniające
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola , oddziału przedszkolnego

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

12.03.2018.-
30.03.2018r.
25.04.2018.-
09.05.2018r.
2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do

przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

03.04.2018r.-
13.04.2018r.
10.05.2018r.-
17.05.2018r.
3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16.04.2018r. 18.05.2018r.
4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci

pisemnego oświadczenia

17.04.2018r.-
24.04.2018r.
21.05.2018r.-
24.05.2018r.
5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25.04.2018r. 25.05.2018r.

 

Zgłoszenia, deklaracje, oświadczenia lub wnioski o przyjęcie kandydata do naszych placówek można pobrać w szkole lub przedszkolu, albo ze strony

ZSP Nr 2 w Sarnowie www.spsarnow.edu.pl zakładka  REKRUTACJA

PRZEDSZKOLE www.przedszkole.sarnow.pl zakładka   DOKUMENTY

 

 

do pobrania


DOKUMENTY DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA DO ZSP NR 2 W SARNOWIE

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NAUKĘ RODZICÓW W TRYBIE DZIENNYM

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU