Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla klas I

07 luty 2019

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki przewidziany jest do realizacji w klasie I w roku 2018/19 i 2019/20 w ilości 50 godzin zajęć z matematyki w 2 grupach w ramach Projektu „Szkoła sukcesu” (o charakterze dydaktyczno- wyrównawczym). Jest przeznaczony dla uczniów spełniających warunki w/w projektu.

Uczniowie w młodszym wieku szkolnym zdobywają podstawowe umiejętności matematyczne, tak ważne, bo pozostające na całe życie. Kształtują pojęcie liczby w różnych aspektach, uczą się posługiwać pozycyjnym systemem dziesiątkowym, przyswajają pojęcia matematyczne, zdobywają szereg umiejętności praktycznych, np. posługiwanie się zegarem i kalendarzem oraz dowiadują się jak wykorzystywać je w życiu codziennym. Problemem staje się jednak sytuacja, gdy uczeń, mimo znacznego wysiłku własnego, nauczycieli i rodziców, nie może posiąść tych umiejętności. Na ogół przyczyny tego zjawiska bywają złożone. Często okazuje się, że są one skutkiem fragmentarycznych zaburzeń rozwojowych ucznia, który poza tym prawidłowo funkcjonuje intelektualnie. Pojawia się wtedy szereg trudności matematycznych, które znacznie utrudniają dalszą edukację, dlatego warto wspierać rozwój ucznia poprzez dodatkowe zajęcia i ćwiczenia dostosowane do jego potrzeb edukacyjnych.

Celem głównym programu jest podniesienie poziomu umiejętności matematycznych uczniów klas początkowych i ograniczanie pierwszych symptomów trudności szkolnych.

  

Treści kształcenia i procedury osiągania celów

Treści kształcenia ułożono w sposób spiralny, tzn. że treści wprowadzone w klasie niższej są pogłębiane w klasie wyższej w celu dostosowania podawanej wiedzy do możliwości poznawczych ucznia oraz jej utrwalenia. Aby osiągnąć zamierzone cele, nauczyciel podczas pracy z grupą, będzie stosował indywidualizację procesu nauczania, przestrzegał zasad dydaktycznych, wyzwalał aktywność u każdego ucznia, dbał o właściwą motywację do uczenia się, wzmacniał każdy wysiłek ucznia i umożliwił mu przeżycie sukcesu, wykorzystując różnorodne, dostępne środki dydaktyczne oraz różnicując metody pracy. 

 

20181204 12014620181204 12035720181204 12100520181204 121227