Wczoraj i dziś Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie

Do roku 1964 cykl kształcenia w szkole podstawowej trwał 7 lat. Po ukończeniu podstawówki młodzież mogła kontynuować naukę w szkołach zawodowych lub – po zdaniu egzaminów wstępnych – w liceach albo technikach w pobliskich miastach. W roku szkolnym 1965/1966 decyzją Ministra Oświaty i Wychowania wprowadzono ośmioletni obowiązek nauczania. W 1973 r. szkoła została przekształcona w Zbiorczą Szkołę Podstawową.

W roku 1976/1977 nastąpiła kolejna reorganizacja. Placówkę przekształcono w Zbiorczą Szkołę Gminną w Psarach z siedzibą w Sarnowie. Następnej reorganizacji dokonano w roku szkolnym 1984/1985, szkołę przekształcono w samodzielną jednostkę o nazwie Szkoła Podstawowa w Sarnowie. W jej skład weszły punkty filialne w Malinowicach i w Preczowie. W budynku nadal mieściły się siedziby Inspektoratu Oświaty i Wychowania w Psarach oraz Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego. Inspektorat funkcjonował do 1990 roku, później nadzór pedagogiczny i utrzymanie szkół przejął Kurator Oświaty i Wychowania w Katowicach poprzez Delegaturę w Sosnowcu. 21 października 1989 r. uroczyście obchodzono jubileusz 30 – lecia placówki, z okazji którego Rada Rodziców ufundowała społeczności szkolnej sztandar.

W 1992 roku w drodze konkursu wyłoniono nowego dyrektora szkoły:

– mgr inż. G. Polasiak, która objęła tę funkcję na 10 kolejnych lat.

W styczniu 1996 r. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny pod nową nazwą Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary przeniósł swą siedzibę do Dąbia – szkoła zyskała tym samym nowe pomieszczenia, w których urządzono sekretariat, wyposażony w urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy. Równocześnie prowadzono szereg prac remontowych, których celem było podniesienie jakości pracy i nauki. Do najistotniejszych można zaliczyć: wymianę stolarki okiennej, wymianę kotłów CO z węglowych na gazowe, modernizację kuchni, kompleksowe malowanie pomieszczeń, wymianę oświetlenia i wiele innych.

W następnych latach na terenie placówki opracowane zostały liczne akty normatywne, takie jak: Statut Szkoły, Regulamin Wewnętrznego Życia Szkoły, Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Funduszu Socjalnego, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Samorządu Szkolnego i in.

Szczególnym rokiem w dziejach sarnowskiej szkoły podstawowej był rok 1999. 20 września tegoż roku odbyła się uroczystość 40 – lecia, podczas której nastąpiło nadanie szkole imienia, połączone z ufundowaniem nowego sztandaru. Patronem szkoły został Alfred Szklarski, pisarz z Katowic, autor książek przygodowych o Tomku Wilmowskim. W związku z przeobrażeniami ustrojowymi zachodzącymi w naszym kraju dotychczasowy patron, Julian Marchlewski – działacz komunistyczny – stał się postacią nieadekwatną do teraźniejszości.

Drugim, niezwykle ważnym wydarzeniem było wydanie przez Ministra Edukacji decyzji dotyczącej wdrożenia reformy oświatowej, którą wprowadzono 1. 09. 1999 r.